Lépjen kapcsolatba velünk!     +36 70 3380737     uh.enilogrebew@selas
webergoline angol weboldal

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

Webergoline Kft. Általános Szerződési Feltételei az alábbi szolgáltatások tárgyában: weboldal készítés, webáruház készítés, internetes alkalmazás fejlesztés, domain és tárhely ügyintézés, egyéb kapcsolódó szolgáltatások.

A jelen ÁSZF-et a Webergoline Kft. az Ügyfél számára bármikor könnyen hozzáférhetővé, letölthetővé valamint későbbi változatlan tartalommal történő előhívását lehetővé teszi.

Meghatározások

ÁSZF

Az ÁSZF (Általános Szerződési Feltételek internetes) szabályozza a felek között kialakult jogviszony általános feltételeit, a felek alapvető jogait és kötelezettségeit.

Szolgáltató, Megbízott

  • Név/Cégnév:        Webergoline Kft.
  • Székhely:        H-1117 Budapest, Infopark sétány 1. I épület.
  • Cégjegyzékszám:    01-09-982965
  • Adószám:        23889864-2-43

Ügyfél, Megbízó

Azon természetes vagy jogi személy, szervezet aki a Webergoline Kft.-vel (Szolgáltató) Megbízási szerződést köt írásban vagy szóban a jelen ÁSZF-ben foglalt feltételekkel.

Díjszabás

A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás ellenértéke, díja a Megbízási szerződésben kerül meghatározásra.

Megbízási Szerződés

Az Ügyfél és a Szolgáltató között, a jelen ÁSZF-ben foglalt feltételekkel kötött szerződés,  me ly tartalmazza az Ügyfél számára nyújtott szolgáltatás jellegét, kiegészítő feltételeit és díjazását. A Felek között létrejövő Megbízási Szerződésnek jelen ÁSZF elválaszthatatlan részévé válik. A Megbízási Szerződésben azonban a Webergoline Kft. egyértelmű utalást tesz jelen ÁSZF közvetlen elérésére és meglétére.

Szolgáltatások

A Szolgáltató által az Ügyfél számára nyújtott, a Megbízási Szerződésben rögzített tevékenység.

A Szolgáltató hivatalos weboldala

www.webergoline.hu

Vis Maior Esemény

Az érintett Fél érdekkörén kívül eső elháríthatatlan esemény, így például: természeti katasztrófa, áradás, tűz, hatóság rendelkezése, szükségállapot, lázadás, háború, sztrájk vagy hasonló munkabeszüntetés.

Az ÁSZF hatálya

1.1 Jelen Általános Szerződési Feltételek a Megbízott szolgáltatásaira kötött Megbízási Szerződéssel együtt értelmezendő. Amennyiben az ÁSZF valamint a Megbízási Szerződés egymásnak ellentmond vagy egymástól eltérő rendelkezéseket tartalmaz, abban az esetben a Megbízási Szerződésben foglalt rendelkezés az irányadó.

1.2 Az ÁSZF érvényessége, hatálya kiterjed a Szolgáltató minden szolgáltatásának tárgyában kötött szerződésre. Kivételt képeznek a tárhely szolgáltatási szerződések illetőleg azok a szolgáltatások, melyeknél a Megbízási Szerződésben erre vonatkozóan egyértelmű rendelkezés található.

A Megbízási Szerződés

2.1 A Megbízási szerződés hivatott tanúsítani a Felek kölcsönös megállapodását annak tárgyával kapcsolatban. Sem az Ügyfél, sem a Szolgáltató erre vonatkozólag más szóbeli vagy írásbeli megegyezést nem kötött és nem ismer el hivatalosként.

2.2 A szerződéskötés létrejöhet az alábbi módokon:

2.3 írásban a Megbízási Szerződés Ügyfél általi aláírásával. Az aláírt példány a Szolgáltatóhoz történő eljuttatása történhet postai úton, e-mailben (scannelt), vagy faxon. A Megbízási Szerződés a Szolgáltató kézhezvételétől lép hatályba.

2.4 szóban, ráutaló magatartással. Ráutaló magatartással az Ügyfél elfogadja az ÁSZF-ben foglaltakat. A ráutaló magatartással megkötött Megbízási Szerződés a Szolgáltatás igénybevételével jön létre illetve lép hatályba.

2.5 Amennyiben az Ügyfél vagy kapcsolattartó személyegy harmadik fél nevében jár el illetve egy harmadik személy nevében veszi igénybe a Megbízott által nyújtott szolgáltatásokat, köteles arról a Szolgáltatót a Megbízási Szerződés megkötése előtt tájékoztatni. A Szolgáltató ilyen esetben kérheti a valódi Ügyfél adatait (név/cégnév, lakhely/székhely, adószám, elérhetőségek) valamint egyéb dokumentum, okirat vagy igazolás felmutatását a kapcsolattartó személytől.

2.6 A Megbízási Szerződést aláíró természetes vagy jogi személy (Ügyfél) tudomásul veszi és magára nézve kötelezőnek ismeri el a Megbízási Szerződésben valamint az ÁSZF-ben foglaltakat.

2.7 Felek kijelentik, hogy a megkötött Megbízási Szerződést a kölcsönös, írásos beleegyezésük nélkül nem változtathatók meg.

2.8 A Megbízási Szerződés valamint az ÁSZF tartalmának nem ismerése vagy hiányos ismerete nem mentesít az abban foglaltak betartása alól.

2.9 A Megbízási Szerződés és a hozzá kapcsolódó jelen ÁSZF a Felek kölcsönös aláírásával lép életbe, s kölcsönös, szerződésszerű teljesítéssel automatikusan hatályát veszti.

A Megbízási Szerződésben meghatározott szolgáltatásokkal kapcsolatos szabályozások

3.1 A Megbízott vállalja, hogy az árajánlatban valamint a Megbízási Szerződésben részletesen definiált szolgáltatás tervezését, kivitelezését és hibaelhárítását maradéktalanul elvégzi, az Ügyfél által előzetesen közölt igényei alapján. Igény esetén a Szolgáltató biztosítja az ehhez szükséges képeket, grafikákat, egyéb illusztrációkat, melyeknek szerzői jogával rendelkezik. Abban az esetben, ha a Megrendelő által igényelt képi, grafikai illetve szöveges anyag jogdíj köteles, előzetes egyeztetést követően az Ügyfél azt megfizeti.

3.2 Amennyiben a Szolgáltató a szerződéses időszak alatt, a munka kezdését követően fel kívánja bontani az előzetesen kötött Megbízási Szerződést, az alábbi feltételekkel teheti meg:

  • A Szolgáltató az összes, addig a Megbízó által megfizetett munkadíjat, maradéktalanul visszafizeti.
  • Az addig elkészült képi, szöveges illetve programkód anyagot a Megbízó számára hiánytalanul átadja.
  • Szerződésbontási szándékát haladéktalanul a Megbízó felé írásban közli.

3.3 Az Ügyfél köteles biztosítani a weboldal grafikai tervezéséhez szükséges, a kívánt küllemre vonatkozó elképzeléseit a Szolgáltató számára.

3.4 Az Ügyfél gondoskodik róla, hogy a szolgáltatás nyújtása során a szolgáltatáshoz szükséges mindennemű szöveges és egyéb (kép, hang, mozgókép, stb.) tartalmi elem a Szolgáltató rendelkezésére álljon. Megbízó kijelenti, hogy ezen szövegek és egyéb tartalmi elemek szerzői jogaival rendelkezik.

3.5 Az Ügyféltől kapott képi és szöveges tartalmak eredetét a Szolgáltató nem köteles vizsgálni. A Megbízótól származó képi és szöveges tartalmak miatt kialakult vitás, jogi procedúrában a Szolgáltatót semmiféle felelősség nem terheli.

3.6 A fejlesztési időszak alatt az Ügyfél által kért, az elfogadott árajánlatban nem szereplő  módosítások és kiegészítések esetére a Webergoline Kft. fenntartja a jogot arra, hogy ezen igények a Megbízási Szerződésben rögzített vállalási határidőt és megbízási díjat is módosíthatják.

3.7 A Megbízó köteles gondoskodni róla, hogy amennyiben nem a Szolgáltató által biztosított tárhelyen kívánja elhelyezni illetve futtatni a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatást illetve szellemi terméket, hogy a megvalósításához szükséges hardver- és szoftverfeltételek biztosítva legyenek és a Szolgáltató akadálytalanul hozzáférhessen. (Szükséges szoftver feltételek általában: PHP és MySQL futtatási környezet.)

3.8 Amennyiben az Ügyfél a szerződéses időszak alatt úgy dönt, hogy jelen szerződést fel kívánja bontani, az alábbi feltételekkel teheti:

  • Az Ügyfél a szerződés bontási szándékát haladéktalanul a Szolgáltatóval írásban közli.
  • A Szolgáltató által a bejelentést követő időpontig elvégzett munka díját a Szolgáltató által kiállított számla ellenében megfizeti.
  • A Szolgáltató az addig elkészült képi, szöveges illetve programkód anyagot az Ügyfél számára hiánytalanul átadja.

3.9 Amennyiben a Webergoline Kft. által a Megbízási Szerződésben vállalt szolgáltatás teljesítési határidő lejárt, azonban a Webergoline Kft. a vállalt feladatot határidőre nem teljesítette, az Ügyfélnek jogában áll a Megbízási Szerződéstől a Szolgáltatóhoz írásban intézett nyilatkozatban elállni, de az addig elvégzett fejlesztési munkálatokat köteles megfizetni! A meghatározott határidőn túli késedelmes teljesítés esetén, amennyiben a késedelmes teljesítés egyértelműen a Szolgáltató vétkes magatartására vezethető vissza és az Ügyfél nem kívánja felbontani a Megbízási Szerződést, úgy az Ügyfél részére jelen szerződés alapján a Szolgáltató napi bruttó 4000 Ft, azaz négyezer forint összeget a Megbízó számlájára kötbér címén visszautal. A kötbér megfizetésétől a Megbízónak jogában áll eltekinteni.

4.0 A Webergoline Kft-velkötött Megbízási Szerződés megkötésével és a Webergoline Kft. által megkezdett teljesítéstől azon időszakig, amíg a Megbízási Szerződésben vállalt weboldal, szoftver vagy egyéb szolgáltatás teljesítésre nem kerül, és ameddig az Ügyfél a Megbízási Szerződésben vállalt megbízási díjat meg nem fizeti a Webergoline Kft. kizárólagos tulajdonába kerül minden olyan anyag, információ, mely a fejlesztés részét képezi.

4.1 Az Ügyfél a fejlesztési szakaszban folyamatosan véleményezheti és nyomon követheti a munkát. A véleményezés azonban nem térhet el a szerződésben korábban lefektetett struktúrától, funkcionalitástól és tartalomtól. Nem térhet el a munka kezdetekor átadott elképzelésekben, ismertetésekben, specifikációkban szereplő struktúrától és funkcionalitástól, valamint nem igényelhet az átadott szöveges anyagtól és egyéb tartalmi elemektől bármilyen jellegében jelentősen eltérő tartalom közzétételéhez szükséges módosításokat.

Amennyiben az Ügyfél mégis olyan módosításokat kér, melyekre a fentebbi kitételek bármelyike vonatkozik, az csak a jelen szerződésben szereplő teljesítési határidő határozott időre történő meghosszabbításával, és felár ellenében kerülhet megvalósításra.

4.2 Az Ügyfél az átadást követő 5 munkanapon belül köteles véleményezni a befejezett szolgáltatást illetve elkészült szellemi terméket, és amennyiben kifogással nem él, a szerződés a Szolgáltató részéről teljesítettnek minősül.

Garancia és szerzői jogok

5.1 A Szolgáltató garanciát vállal az összes elfogadott árajánlatban valamint specifikációban szereplő funkció megvalósításáért és hibamentes működéséért. Vállalja az esetlegesen felmerülő hibák díjmentes kijavítását az üzemeltetési szerződés teljes időszaka valamint a Megbízási Szerződésben meghatározott garancia időszak alatt. Az Ügyfél a hibák bejelentését kizárólag írásban, az info@webergoline.hu címen teheti meg.

5.2 A Szolgáltató által készített grafikai, fotó, animáció és egyéb vizuális elemek, valamint egyedi programozási megoldások szerzői joga a előzetes megállapodás alapján a Megbízási Szerződésben foglalt megbízási díj megfizetését követően a Megbízót illeti meg. Tartalmi elemek, szövegek, a megrendelő által biztosított képek, animációk, valamint az adatbázisban szereplő összes adat a Megbízó tulajdonát képezik, és a velük kapcsolatos összes jogot is ő birtokolja. Az elkészült weboldalon, internetes alkalmazásban, egyéb szolgáltatáson ellenben fel kell tüntetni a Szolgáltató nevét, honlapjára mutató linkkel együtt.

Adatvédelmi kötelezettség

6.1 E szerződés megkötésével a Felek között bizalmi viszony jön létre. A Felek között lévő üzleti ügyekre, pénzügyi műveletekre, tulajdonjogra, más lezajló műveletekre, alkalmazottakra, alvállalkozókra, dokumentációkra, specifikációkra, számítástechnikai programokra és egyéb hasonló adatokra vonatkozó, bármilyen szóbeli, írásbeli vagy egyéb módon közölt információk bizalmasan kezelendők.

Irányadó jog

7.0 A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésben a Polgári Törvénykönyv rendelkezései

irányadóak. Felek kijelentik, hogy a jelen szerződéssel kapcsolatban felmerült esetleges vitás kérdéseket elsődlegesen peren kívül kívánják rendezni. Bármely, jelen szerződés alkalmazásából eredő vita esetén, amennyiben a Felek peren kívül nem jutnak egyezségre, úgy a vitás ügy jogi útra terelhető.

Értesítés

8.1 A Felek a megkötött Megbízási Szerződéssel kapcsolatos változások ügyében vagy a hozzá kapcsolódó dokumentumokkal kapcsolatban faxon, postai úton vagy e-mailben, írásban értesítik egymást. A Megbízási Szerződés 2 példányban készül, melyek közül mindkettő eredetinek számít. A Felek a szerződést annak elolvasása után aláírásukkal hitelesítik.

Hatályos: 2015.03.01.-től.

Kedves látogatónk weboldalunk sütiket használ. Az Uniós törvények értelmében kérjük engedélyezd a sütik használatát!
Értem Részletek